Sprachanimationen

Tschechisch begleitet mich seit meinem Studium. Bei Arbeitsaufenthalten in Prag, Recherchen für wissenschaftliche Arbeiten und in Kooperationen im Theaterbereich konnte ich meine Kenntnisse in der Sprache vertiefen. Mit der Sprachanimation habe ich eine Methode gefunden, die mein Wissen lebendig hält und mich im Rahmen deutsch-tschechischer Projekte, wie zum Beispiel Schülerbegegnungen, weiter lernen lässt.

Čeština mě doprovází od mého studia. Během pracovních pobytů v Praze, rešerší pro vědecké práce a spolupráce v divadelní oblasti jsem byla schopna prohloubit své znalosti jazyka. S jazykovou animací jsem našla metodu, která udržuje mé znalosti naživu a v kontextu německo-českých projektů, jako napřiklad setkání školáků, mě nechá učit dál.

Was bedeutet Sprachanimation? –
Co znamená jazyková animace?

Die Sprachanimation schätze ich als niedrigschwelliges Angebot, das nicht auf Perfektion, sondern auf schnelle und motivierende Praxis setzt. Sie ist für mono- und multilinguale Gruppen geeignet und vermittelt bunt und spielerisch die ersten Bausteine der Zielsprache. Gern passe ich das Programm auf individuell relevante Wortschätze an und streue pantomimische Elemente ein – denn, ob Č, ů oder Ř, mit dem Körper sprechen wir alle!

Oceňuji jazykovou animaci jako nízkoprahovou nabídku, která nespoléhá na dokonalost, ale na rychlou a motivující praxi. Je vhodná pro mono- i vícelinguální skupiny a předává barevně a hravě první stavební kameny cílového jazyka. Rada přizpůsobím program jednotlivě relevantním slovníkům a přidám prvky pantomimy – protože, ať už Ä, ß nebo Ü, tělem všichni mluvíme!

Das sagen Teilnehmende – to říkají účastníci:

Viel Praxis! Sprache zum Anfassen. Alle Lerntypen werden angesprochen. Lockere Atmosphäre.

Hodně praxe! Jazyk na dotek. Všechny typy učení jsou řešeny. Přátelská atmosféra.

L. D., 30 Jahre/ 30 let
Vorbereitung auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungswesen, DRK Pirna
příprava na přeshraniční spolupráci v záchraně, DRK Pirna

Der Kurs bringt dir die Sprache auf eine angenehme und spielerische Art und Weise näher, ohne dabei an Struktur und Inhalt zu verlieren.

Kurz vám předává jazyk zábavnou a hravou formou bez ztráty struktury a obsahu.

R. B., 19 Jahre/ 19 let
Vorbereitung auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungswesen, DRK Bildungswerk Dresden
příprava na přeshraniční spolupráci v záchraně, DRK Bildungswerk Dresden

Referenzen

Einstimmung auf eine Bildungsreise nach Tschechien
jazykové základy do vzdělávacího zájezdu do ČR
ASA-FF e.V., 2021

sprachliche Heranführung von Auszubildenden und Mitarbeitern auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungswesen
jazykové základy pro učňě a pracovníky do přeshraniční spolupráce v záchraně
DRK Bildungswerk Dresden, DRK Pirna, DRK Dippoldiswalde, 2017

Sprachanimation im Rahmen von Schüler-Begegnungen
jazyková animace v rámci studentských setkání
Den s němčinou – Tandem, 2021
Pobershauer Karnevalsverein, 2019
Tabakstanne Thalheim, Museum sächsisch-böhmisches Erzgebirge Marienberg, 2017

Werbung für Tschechisch als Wahlpflichtfach
reklama na češtinu jako volitelný předmět
Sigmund-Wann-Realschule Wunsiedel, 2016